SAVEZ RADIO-AMATERA SRBIJE (SRS)

Address:

Location: Trg Republike 3/VI, Belgrade
PO Box 48

11001 Beograd

Serbia


Telephone:
+381 11 3033 583
Fax:
+381 11 3033 583
Information:
President: Vojislav Kapun, YU7AV
Secretary: Vaso Nastasic YT5T
IARU liaison: Zoran Mladenovic, YU1EW
[Updated 3 October 2014]
captcha